สร้าง 3d printer 1

project 3d printer ตัวนี้ผมยึดแนวทางหลักตามแบบของ Rostock Mini Pro      แต่อาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามวัสดุที่หาได้

1 เริ่มหาอุปกรณ์

 

2015-03-21 18.57.41

 

อ่านเพิ่มเติม สร้าง 3d printer 1